کلمه
ابو جاد
اشتباه تایپی
hf, [hn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ابو جاد در فرهنگ فارسی

باطل
کلمات مرتبط

معنی ابو جاد

ابو جاد

کلمات مرتبط