کلمه
اتباع
اشتباه تایپی
hjfhu
تلفظ
'atbA'
نقش کلمه
اسم

معنی واژه اتباع در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اتباع در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه اتباع در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه اتباع در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه اتباع در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

اتباع در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی اتباع

کلمات مرتبط