کلمه
اتباع به قرآن (قرآن)
اشتباه تایپی
hjfhu fi rvHk (rvHk)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اتباع به قرآن (قرآن) در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی اتباع به قرآن (قرآن)

کلمات مرتبط