کلمه
اتحاد
اشتباه تایپی
hjphn
تلفظ
'ettehAd
نقش کلمه
اسم

معنی واژه اتحاد در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اتحاد در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه اتحاد در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه اتحاد در دانشنامه عمومی

معنی اتحاد

کلمات مرتبط