کلمه
احصا
اشتباه تایپی
hpwh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه احصا در دهخدا

احصا. [ ] (اِخ ) بنت ایاد مادر الیاس جدّ هفدهم محمد رسول اﷲ (ص ). (مجمل التواریخ و القصص ص 228). و در تاریخ طبری نام او رباب بن حیدةبن معد آمده است.
کلمات مرتبط

معنی واژه احصا در فرهنگ فارسی

( مصدر ) شمردن تعدید شماره کردن ضبط کردن حفظ آمار گرفتن سرشماری کردن توضیح اصل این کلمه در عربی از حصی است بمعنی سنگریزه زیرا که با سنگریزه میشمردهاند و بعد مصدر احصائ از حصی ساخته شده است .
بنت ایاد مادر الیاس جد هفدهم محمد رسول الله
کلمات مرتبط

معنی واژه احصا در فرهنگ عمید

۱. شمارش کردن، شمردن.
۲. آمار گرفتن، سرشماری.
کلمات مرتبط

معنی احصا

احصا


مترادف احصا: آمار، آمارگیری، تعدید، حساب، سرشماری
کلمات مرتبط