کلمه
احلیل
اشتباه تایپی
hpgdg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه احلیل در دهخدا

احلیل. [ اِ ] (ع اِ) سوراخ قضیب. سوراخ نره. تحلیل. مخرج بول از شرم مرد. || سوراخ پستان. مخرج شیر از پستان زنان و حیوان ماده. || در تداول فارسی ، قضیب. نره. ج ، اَحالیل.

احلیل. [ اِ ] (اِخ ) وادیئی است از بلاد کنانة از آن ِ بنی نفاثة. (مراصد).
کلمات مرتبط

معنی واژه احلیل در فرهنگ فارسی

مخرج شیردرپستان، سوراخ پستان، مخرج بول درانسان، سوراخ نره، آلت مردی، احالیل جمع
وادئی است از بلاد کنانه از آن بنی نفاثه

معنی واژه احلیل در فرهنگ عمید

۱. آلت تناسلی مرد.
۲. [قدیمی] مخرج ادرار در آلت تناسلی مرد.
کلمات مرتبط

معنی واژه احلیل در دانشنامه اسلامی

اِحلیل به مجرای ادرار مرد اطلاق می شود و از باب اطلاق جزء بر کل، بر آلت تناسلی نیز اطلاق شده است. احکام آن در باب‏های طهارت و صوم آمده است.
ظاهر اِحلیل که با خروج ادرار نجس گردیده، پس از ادرار باید شسته شود.
مس باطن اِحلیل و وضو
اگر انسان باطن اِحلیل را مس کند، مستحب است دوباره وضو بگیرد.
تزریق دارو از راه اِحلیل و روزه
به قول مشهور، تزریق دارو از راه اِحلیل، موجب بطلان روزه نمی‏شود.

کلمات مرتبط

معنی احلیل

احلیل

کلمات مرتبط