کلمه
احک
اشتباه تایپی
hp;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه احک در دهخدا

احک. [ اَ ح َک ک ] (ع ص ) سُم خراشیده. || کعب سوده. || آنکه زانوهای خود بر هم فروکوبد در رفتار. || مرد بی دندان. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه احک در فرهنگ فارسی

سم خراشیده مرد بی دندان
کلمات مرتبط

معنی احک

احک

کلمات مرتبط