کلمه
اخترسوخته
اشتباه تایپی
hojvs,oji
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اخترسوخته در دهخدا

اخترسوخته. [ اَ ت َ سو ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) بدبخت.
کلمات مرتبط

معنی واژه اخترسوخته در فرهنگ معین

( ~. تِ) (ص مر.) بدبخت ، پریشان روزگار، بداحوال .
کلمات مرتبط

معنی اخترسوخته

اخترسوخته

کلمات مرتبط