کلمه
اختلال قدرت تکلم در اثر ضایعه مغزی
اشتباه تایپی
hojghg rnvj j;gl nv hev qhdui lycd
تلفظ
نقش کلمه

اختلال قدرت تکلم در اثر ضایعه مغزی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی اختلال قدرت تکلم در اثر ضایعه مغزی

کلمات مرتبط