کلمه
اخول خول
اشتباه تایپی
ho,g o,g
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اخول خول در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اخول خول در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی اخول خول

کلمات مرتبط