کلمه
ادویه سا ی
اشتباه تایپی
hn,di sh d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ادویه سا ی در فرهنگ فارسی

( اسم صفت ) ادویه ساینده . ۱ - آلتی که در دواخانه ها و جز آن داروها را بدان سایند. ۲ - آن کس که داروها را نرم میکند و میساید ادویه کوب .
کلمات مرتبط

معنی ادویه سا ی

ادویه سا ی

کلمات مرتبط