کلمه
ادو کویمبرا
اشتباه تایپی
hn, ;,dlfvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ادو کویمبرا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی ادو کویمبرا

کلمات مرتبط