کلمه
ادیسه
اشتباه تایپی
hndsi
تلفظ
'odise
نقش کلمه
اسم خاص اشخاص

معنی واژه ادیسه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ادیسه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی ادیسه

کلمات مرتبط