کلمه
اربینو
اشتباه تایپی
hvfdk,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اربینو در دهخدا

اربینو. [ اُ ] (اِخ ) شهریست مُسوّر به ایطالیا، واقع در وسط جبال بمسافت 20 میلی شهر بسار، سکنه ٔ آن 10 هزار تن و در آن آثار قدیمه و ابنیه ٔ جمیله است و نیکوترین آنها قصر فردریک است و در آن کارخانه و مدارس است. (ضمیمه ٔ معجم البلدان ).
کلمات مرتبط

معنی اربینو

اربینو

کلمات مرتبط