کلمه
اردوش
اشتباه تایپی
hvn,a
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اردوش در دهخدا

اردوش. [ اَ ] (اِخ ) از لغات برساخته ٔ دساتیری است و آنرا در فرهنگ دساتیر ((اسم جرم فلک قمر)) دانسته اند.
کلمات مرتبط

معنی اردوش

اردوش

کلمات مرتبط