کلمه
ارهط
اشتباه تایپی
hvix
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ارهط در دهخدا

ارهط. [ اَ هَُ ] (ع اِ) ج ِ رَهط، به معنی گروه.
کلمات مرتبط

معنی ارهط

ارهط

کلمات مرتبط