کلمه
ارهطه
اشتباه تایپی
hvixi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ارهطه در دهخدا

ارهطه. [ اَ هَِ طَ ] (ع اِ) ج ِ رَهط، به معنی گروه.
کلمات مرتبط

معنی ارهطه

ارهطه

کلمات مرتبط