کلمه
اره و اوره
اشتباه تایپی
hvi , h,vi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اره و اوره در فرهنگ فارسی

از اتباع است
کلمات مرتبط

معنی واژه اره و اوره در دهخدا

اره و اوره. [ اَ رَ / رِ وُ رَ / رِ ] (ق مرکب ، از اتباع ) (در تداول عوام ) با تمام کسان خود، و گاه این جمله را بر آن مزید کنند: شنبله غوره.
کلمات مرتبط

معنی اره و اوره

اره و اوره

کلمات مرتبط