کلمه
ارچین
اشتباه تایپی
hv]dk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ارچین در دهخدا

ارچین. [ اَ ] (اِ) زینه و پایه ٔ نردبان. (برهان ) (آنندراج ). پایه. پله.
کلمات مرتبط

معنی واژه ارچین در فرهنگ فارسی

زینه و پایه نردبان پایه
کلمات مرتبط

معنی واژه ارچین در دانشنامه عمومی

ارچین
کلمات مرتبط

معنی ارچین

ارچین

کلمات مرتبط