کلمه
ارکاج
اشتباه تایپی
hv;h[
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ارکاج در دهخدا

ارکاج. [ اَ ] (آذری ، اِ) نهاز. پیش آهنگ رمه. و امروز نیز در آذربایجان متداول است. در نسخه ای از لغت فرس اسدی آمده : نهاز، پیشرو رمه باشد چون ارکاج.
کلمات مرتبط

معنی ارکاج

ارکاج

کلمات مرتبط