کلمه
اریبا
اشتباه تایپی
hvdfh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اریبا در دهخدا

اریبا. [ ] (اِخ ) (امیر...) نایب امیر شیخ حسن ایلکانی در روم (آسیای صغیر). رجوع بذیل جامعالتواریخ حافظ ابرو ص 152 ، 159 ، 165 ، 169 شود.
کلمات مرتبط

معنی اریبا

اریبا

کلمات مرتبط