کلمه
ازدست فزا
اشتباه تایپی
hcnsj tch
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ازدست فزا در دهخدا

ازدست فزا. [ اَ دَ ف َ ] (ص مرکب ) ازدست پزا. رجوع به ((ازدست پزا)) شود.
کلمات مرتبط

معنی ازدست فزا

ازدست فزا

کلمات مرتبط