کلمه
اسبل
اشتباه تایپی
hsfg
تلفظ
'osbol
نقش کلمه
اسم

معنی واژه اسبل در دهخدا

اسبل. [ اَ ب َ ] (ع ص ) درازبروت : رجل ٌ اسبل ؛ مرد درازبروت. (منتهی الارب ).

اسبل. [ اَ ب ُ ] (ع اِ) ج ِ سبیل.

اسبل. [ اُ ب ُ ] (اِ) (در تداول عامه ) سِپرز. اسپرز. طحال.
کلمات مرتبط

معنی واژه اسبل در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - سپرز اسپرز طحال . ۲ - ورم بزرگی که در پهلو پدید آید .
جمع سبیل

معنی واژه اسبل در فرهنگ معین

(اُ بُ) (اِ.) (عا.) ۱ - سپرز، طحال . ۲ - ورمی که در پهلو بوجود آید.
کلمات مرتبط

معنی اسبل

اسبل

/'osbol/
کلمات مرتبط