کلمه
استراء
اشتباه تایپی
hsjvhء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استراء در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی استراء

کلمات مرتبط