کلمه
استشلاء
اشتباه تایپی
hsjaghء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استشلاء در دهخدا

استشلاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) خشم گرفتن. || خواندن کسی را تا رهائی دهد از تنگی و دشواری یا هلاک و یکسو گردانیدن وی را. (منتهی الارب ): استشلی غیره ؛ دعاه لینجیه و یخرجه من ضیق او هلاک و فی الصحاح من موضع او مکان. (تاج العروس ). || رهانیدن. (تاج المصادر بیهقی ).
کلمات مرتبط

معنی استشلاء

استشلاء

کلمات مرتبط