کلمه
استصفاء
اشتباه تایپی
hsjwthء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استصفاء در دهخدا

استصفاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) گرفتن خالص چیزی را. || برگزیدن. || دوست خالص گزیده شمردن. (منتهی الارب ). || استصفاء مال ؛ کل ّ مال کسی را گرفتن. (منتهی الارب ). گرفتن همه ٔ مال او را. تمام مال ستاندن. همه ٔ مال فاستدن. (تاج المصادر بیهقی ). || صافی کردن : قاآن ، منگوقاآن و باتو و پادشاه زادگان دیگر را به استصفاء حدود ولایات... (جهانگشای جوینی ).
کلمات مرتبط

معنی استصفاء

استصفاء

کلمات مرتبط