کلمه
استعلام (فقه)
اشتباه تایپی
hsjughl (tri)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استعلام (فقه) در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی استعلام (فقه)

کلمات مرتبط