کلمه
استماع
اشتباه تایپی
hsjlhu
تلفظ
'estemA'
نقش کلمه
اسم

معنی واژه استماع در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه استماع در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه استماع در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی استماع

کلمات مرتبط