کلمه
استماع کردن
اشتباه تایپی
hsjlhu ;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استماع کردن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی استماع کردن

کلمات مرتبط