کلمه
استنبل
اشتباه تایپی
hsjkfg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استنبل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی استنبل

کلمات مرتبط