کلمه
استیصاد
اشتباه تایپی
hsjdwhn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه استیصاد در دهخدا

استیصاد. [ اِ ] (ع مص ) حظیره ساختن در کوه. || شوغاه ساختن گوسفند را. (تاج المصادر بیهقی ). شوگاه ساختن گوسفند. (زوزنی ). شبگاه ساختن برای گوسپندان. || آستانه ساختن. (زوزنی ). فناء و عَتَبة و وصید و وصیده و سدّه و درگاه و جناب ساختن.
کلمات مرتبط

معنی استیصاد

استیصاد

کلمات مرتبط