کلمه
اسجه
اشتباه تایپی
hs[i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسجه در دهخدا

اسجه. [ ] (اِخ ) موضعی بین ارزن الروم و ارزنجان. (نزهة القلوب ج 3 ص 183). و نسخه بدلهای آن انجه و الجه است.
کلمات مرتبط

معنی اسجه

اسجه

کلمات مرتبط