کلمه
اسفل السافلین
اشتباه تایپی
hstg hgshtgdk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسفل السافلین در فرهنگ فارسی

( صفت اسم ) ۱ - پست ترین مراتب : و این مصباح را بحس حیوانی اسفل السافلین است ٠ )) ( مثنوی ) ۲ - ضلالت گمراهی ( کافران ) ۳ - هفتمین طبقه دوزخ که زیر همه طبقات دوزخ است : (( فلان را به اسفل السافلین فرستاد توضیح : درقر آن ( سوره ۹۵ تین آیه ۵ ) آمده : (( ثم رد دناه افل سافلین ٠ ( پس بازگردانیم او را به پست ترین مراتب .
کلمات مرتبط

معنی واژه اسفل السافلین در فرهنگ معین

( ~ لُ سّ فِ) (ص مر.) ۱ - پست ترین مراتب . ۲ - ضلالت ، گمراهی . ۳ - طبقة هفتم دوزخ ، بدترین جای جهنم .
کلمات مرتبط

معنی واژه اسفل السافلین در فرهنگ عمید

۱. هفتمین طبقۀ دوزخ که زیر همۀ طبقات دوزخ است.
۲. پست ترین حالت، پایین ترین درجات.
کلمات مرتبط

معنی واژه اسفل السافلین در دهخدا

اسفل السافلین. [ اَ ف َ لُس ْ سا ف ِ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به اسفل سافلین شود.
کلمات مرتبط

معنی اسفل السافلین

اسفل السافلین


مترادف اسفل السافلین: جهنم، درک، دوزخ، ضلالت، گمراهی
کلمات مرتبط