کلمه
اسفل سافلین
اشتباه تایپی
hstg shtgdk
تلفظ
'asfalossAfelin
نقش کلمه
صفت

معنی واژه اسفل سافلین در دهخدا

اسفل سافلین. [ اَ ف َ ل ِ ف ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اسفل السافلین. پیری. || تلف. || رایگان. (منتهی الارب ). || ضلالت و گمراهی مر کافران را و بها فُسّرَ قوله تعالی : ثم رددناه اسفل سافلین. (قرآن 5/95). (منتهی الارب ). || کنایه از هفتمین طبقه ٔدوزخ که زیر همه ٔ طبقات دوزخ است. (غیاث اللغات ).
کلمات مرتبط

معنی واژه اسفل سافلین در فرهنگ فارسی

پیری
کلمات مرتبط

معنی اسفل سافلین

اسفل سافلین

/'asfalossAfelin/
کلمات مرتبط