کلمه
اسقطره
اشتباه تایپی
hsrxvi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسقطره در دهخدا

اسقطرة. [ اُ ق ُ طُ رَ ] (اِخ ) سقوطر. نام جزیره ای است به اوقیانوس هند، دارای 12000 تن سکنه از مستعمرات انگلیس و نام قدیم آن دیسقوریدس است.
کلمات مرتبط

معنی اسقطره

اسقطره

کلمات مرتبط