کلمه
اسمانجون
اشتباه تایپی
hslhk[,k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسمانجون در دهخدا

اسمانجون. [ اَ ] (معرب ، ص مرکب ) (دزی ج 1 ص 23). رجوع به آسمانجون شود.
کلمات مرتبط

معنی اسمانجون

اسمانجون

کلمات مرتبط