کلمه
اسکت
اشتباه تایپی
hs;j
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اسکت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اسکت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی اسکت

کلمات مرتبط