کلمه
اشباح المعلقه
اشتباه تایپی
hafhp hglugri
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشباح المعلقه در دهخدا

اشباح المعلقة. [ اَ حُل ْ م ُ ع َل ْ ل َ ق َ ] (ع اِ مرکب ) (الَ...). سهروردی در حکمةالاشراق این اصطلاح را بکار برده است. رجوع به اشباح المجردة شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه اشباح المعلقه در فرهنگ فارسی

سهروردی در حکمه الاشراق این اصطلاح را بکار برده است .
کلمات مرتبط

معنی اشباح المعلقه

اشباح المعلقه

کلمات مرتبط