کلمه
اشتر گرام
اشتباه تایپی
hajv 'vhl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشتر گرام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی اشتر گرام

کلمات مرتبط