کلمه
اشن باخ
اشتباه تایپی
hak fho
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشن باخ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه اشن باخ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی اشن باخ

کلمات مرتبط