کلمه
اشکفت نشین
اشتباه تایپی
ha;tj kadk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشکفت نشین در دهخدا

اشکفت نشین. [ اِ ک َ ن ِ ] (نف مرکب ) غارنشین.
کلمات مرتبط

معنی واژه اشکفت نشین در فرهنگ فارسی

غار نشین
کلمات مرتبط

معنی اشکفت نشین

اشکفت نشین

کلمات مرتبط