کلمه
اشک فشاندن
اشتباه تایپی
ha; tahknk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اشک فشاندن در دهخدا

اشک فشاندن. [ اَ ف َ / ف ِ دَ ] (مص مرکب ) اشک ریختن. اشک باریدن. اشک افشاندن :
شمع روشن شد چو اشک از دیده ٔ بینا فشاند
خوشه ای برداشت هر کس دانه ای اینجا نشاند.
صائب (از آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی واژه اشک فشاندن در فرهنگ فارسی

( مصدر ) اشک ریختن .
کلمات مرتبط

معنی اشک فشاندن

اشک فشاندن

کلمات مرتبط