کلمه
اصدار
اشتباه تایپی
hwnhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اصدار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اصدار در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه اصدار در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی اصدار

کلمات مرتبط