کلمه
اصیر
اشتباه تایپی
hwdv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اصیر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اصیر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی اصیر

کلمات مرتبط