کلمه
اطری
اشتباه تایپی
hxvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اطری در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی اطری

کلمات مرتبط