کلمه
اعتدال ربیعی
اشتباه تایپی
hujnhg vfdud
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه اعتدال ربیعی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه اعتدال ربیعی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی اعتدال ربیعی

کلمات مرتبط