کلمه
اغلب
اشتباه تایپی
hygf
تلفظ
'aqlab
نقش کلمه
قید

معنی واژه اغلب در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اغلب در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه اغلب در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی اغلب

کلمات مرتبط