کلمه
افرا
اشتباه تایپی
htvh
تلفظ
'afrA
نقش کلمه
اسم

معنی واژه افرا در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه افرا در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه افرا در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی افرا

کلمات مرتبط

معنی اسم افرا

کلمات مرتبط