کلمه
افرا بن سره
اشتباه تایپی
htvh fk svi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا بن سره در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا بن سره

کلمات مرتبط