کلمه
افرا تخت
اشتباه تایپی
htvh joj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا تخت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا تخت

کلمات مرتبط